Hlavné ciele Strediska:

Rozvoj kariérového poradenstva, informačná, technická, intervenčná podpora a odborná pomoc:

 • žiakom základných škôl pri voľbe povolania a výbere strednej školy,
 • žiakom stredných škôl pri prechode na trh práce,
 • výchovným a kariérovým poradcom a ostatným pedagogickým a odborným zamestnancom pri poskytovaní kariérového poradenstva v konkrétnych podmienkach školských zariadení
 • vedeniu škôl pri analýze potrieb a tvorbe školských vzdelávacích programov,
 • zamestnávateľom a rodičom pri zisťovaní informácií o školských vzdelávacích programoch škôl, možnostiach a podmienkach výbere ďalšieho vzdelávania žiakov a odbornej praxe
 • hlavným aktérom v podmienkach (prostredí) duálneho vzdelávania

Cieľové skupiny (CS):

 • žiaci ZŠ
 • žiaci SOŠ
 • výchovní poradcovia
 • kariéroví poradcovia
 • ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci bez špeciálnej prípravy v oblasti profesijnej orientácie a kariérového rozvoja žiakov
 • vedúci zamestnanci v oblasti regionálneho školstva
 • rodičia
 • zamestnávatelia
 • ostatní relevantní aktéri na TP

Obsahové a tematické zameranie poradenských aktivít pre žiakov:

 • Motivácia k učeniu a zodpovednosti za seba samého a svoje rozhodnutia
 • Sebapoznávanie a sebaanalýza
 • Hodnotová orientácia, motívy k voľbe povolania
 • Sebarozhodovanie, stanovenie akčných cieľov a plánovanie

Rozvoj kľúčových kompetencií dôležitých pre život, uplatnenia sa v pracovnom procese a presadenia sa na trhu práce

 • Získavanie a vyhodnocovanie informácií o trhu práce a povolaniach

Modulový systém KP umožňuje modifikáciu obsahu, výberu tém a úpravu časovej dotácie jednotlivých aktivít.

I. Odborná časť poskytovaných služieb pre školy:

 • adaptačno - motivačný modul: kto vlastne som
 • môj osobný potenciál a kľúčové kompetencie vo svete práce
 • profesijná orientácia
 • navigácia v povolaní
 • optimálne povolanie a voľba povolania
 • výber strednej školy
 • komunikačné nástroje v osi: konzultant – škola - rodič - zamestnávateľ
 • supervízia - nástroje a použitie v praxi

II. Konkrétne aktivity:

 • Poskytnutie odbornej pomoci a metodiky výchovným poradcom, supervízne workshopy, konzultačné služby, prednášky, exkurzie – na pracoviská
 • Práca expertov z oblasti kariérového poradenstva priamo so žiakmi – podľa zamerania, potrieb a možností jednotlivých typov škôl
 • Práca externých poradcov v spolupráci s vedením škôl: osvetová činnosť o kariérovom poradenstve:voľbe povolania, rodičovské združenia s podporou „tretích strán“ zvolané priamo k voľbe povolania a výberu školy: podrobné informácie pre rodičov s možnosťou individuálnych konzultácií
 • ÚPSVAR – informačná a prednášková činnosť.
 • Dni voľby povolania („otvorené dvere pre moju budúcnosť“) intervenčný program dni voľby povolania s konkrétnymi cieľmi a zámermi – v spolupráci so zamestnávateľmi a samosprávnymi orgánmi, strediskami praktického vyučovania

V praxi na TP využívame overené nástroje „sprevádzania“, koučingu v kariérovom poradenstve, workshopov, profesijnej orientacie a navigácie v povolaní.

Výhody poskytovaných služieb SIKAP:

 • dobrovoľnosť: školy si sami volia formy spolupráce („nezaťažovanie“ pedagogických a odborných zamestnancov, nepridávanie ďalších povinností na plecia zamestnancov škôl)
 • akčnosť, pružnosť: reagujeme na meniace sa potreby trhu práce
 • „párovanie“ potrieb žiakov, škôl, zriaďovateľov, zamestnávateľov
 • merateľnosť výsledkov
 • zodpovednosť a profesionalita poskytovaných služieb
 • podpora inštitúcií a asociácií: sieťovanie, vytváranie negociačných partnerstiev
Pokračovanie