Dnes je streda 19.02.2020
ANDRAGOS, s.r.o.
vzdelávacia a poradenská inštitúcia
  
 
 • O nás
 • Vzdelávanie - firmy                
 • Manažment
 • Marketing
 • Obchod
 • Personalistika
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Sociálne kompetencie
 • Vzdelávanie - UPSVAR           
 • Služby odborného poradenstva
 • Aktívna politika trhu práce
 • Referencie
 • Akreditácia
 • Napíšte nám
 • Kontakt

 • VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE VZDELÁVACIE AKTIVITY ANDRAGOS, s. r. o.

  Poskytovanie vzdelávacích aktivít, ktoré tieto podmienky neupravujú, sa riadia podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie. Tieto podmienky môžu byť upravené konkrétnou cenovou ponukou.
  PRIHLÁŠKA A OBJEDNÁVKA NA VZDELÁVACIE AKTIVITY
  Záujemca sa prihlasuje na vzdelávaciu aktivitu vyplnením elektronickej prihlášky na školenie, pričom originál takto zaslanej prihlášky odovzdá v listinnej podobe po nastúpení na vzdelávanie. Formulár prihlášky je prístupný na web sídle spoločnosti Andragos, s.r.o.
  Doručením prihlášky/objednávky v elektronickej alebo listinnej podobe je považované za záväzné a uchádzač súhlasí s týmito podmienkami a/alebo príslušnou cenovou ponukou:
  CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY
  Ceny vzdelávacích aktivít sú zmluvné. Ceny štandardných vzdelávacích aktivít a služieb sú uvedené v cenníku a môžu byť poskytnuté na požiadanie.
  Štandardné cenníkové ceny môžu byť ďalej prispôsobené požiadavkám záujemcov a klientov, nesmú však presahovať cenu za účastníka, ako je uvedená v platnom akreditovanom programe. Platby za poskytnutie vzdelávacej aktivity záujemcov sa hradia vopred - pred začatím vzdelávania bezhotovostným stykom na uvedený účet poskytovateľa vzdelávania: Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., Číslo účtu: IBAN: SK5011000000002923834520
  PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI
  Zrušenie účasti na aktivite - storno - musí byť oznámené písomne, resp. e-mailom na andragos@andragos.sk. Všetky ďalej uvádzané termíny sa vzťahujú k momentu doručenia oznámenia o zrušení účasti: Storno oznámené skôr ako 5 pracovných dní pred začiatkom aktivity je bezplatné. Pri zrušení účasti troch pracovných dní pred začiatkom vzdelávacej aktivity vrátane bude požadovaná úhrada 50% ceny účastníckeho poplatku. Pri zrušení účasti 1 deň a menej pred začiatkom aktivity, resp. nenastúpenie v deň začiatku aktivity (alebo jej časti) bude požadovaná úhrada celého účastníckeho poplatku.
  Schválil: PhDr. Peter Šikulínec, štatutár spoločnosti Andragos, s.r.o.

  Info

  Školská mediácia
  Výhody mediácie
  časopis Manažment v praxi
  Článok v časopise Manažment v praxi
  Grafika 2D a 3D
  Grafika 2D a 3D
   
   
   
  Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768